Wprowadzenie

Z pośród przepisów regulujących prawa pracowników, najważniejszy jest kodeks pracy. W akcie tym uregulowane zostały prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Oprócz kodeksu pracy istnieją ustawy, których przedmiotem również są prawa pracownicze. Jedną z takich ustaw jest ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Kiedy stosuje się ustawę

Przepisy tej ustawy stosuje się w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej:

1) 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia 20 – 100 pracowników,

2) 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia 100 – 300 pracowników,

3) 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników

Wlicza się tu także pracowników, z którymi w ramach grupowego zwolnienia następuje rozwiązanie stosunków pracy z inicjatywy pracodawcy na mocy porozumienia stron, jeżeli dotyczy to co najmniej 5 pracowników.

Konsultacje

Przed przystąpieniem do zwolnień pracodawca zobowiązany jest do przeprowadzenia konsultacji z zakładowymi związkami zawodowymi. Od chwili zawiadomienia związków obowiązuje 20 dniowy termin na zawarcie porozumienia. W przeciwnym razie pracodawca określa zasady postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia w regulaminie podobnie jak w sytuacji, gdy u danego pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe.

Ochrona przed wypowiedzeniem

Wypowiedzenie pracownikom stosunków pracy jest dopuszczalne nawet w czasie urlopu trwającego co najmniej 3 miesiące, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli upłynął już, wynikający z kodeksu pracy, okres uprawniający pracodawcę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

W określonym kodeksowo okresie objęcia szczególną ochroną przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy pracodawca może jedynie wypowiedzieć dotychczasowe warunki pracy i płacy pracownikowi:

1) któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, pracownicy w ciąży, pracownikowi w okresie urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego;

2) będącemu członkiem rady pracowniczej przedsiębiorstwa państwowego;

3) będącemu członkiem zarządu zakładowej organizacji związkowej;

4) będącemu członkiem zakładowej organizacji związkowej, upoważnionemu do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy;

5) będącemu członkiem specjalnego zespołu negocjacyjnego lub europejskiej rady zakładowej;

6) będącemu członkiem specjalnego zespołu negocjacyjnego, organu przedstawicielskiego lub przedstawicielem pracowników w spółce europejskiej;

7) będącemu członkiem specjalnego zespołu negocjacyjnego, organu przedstawicielskiego lub przedstawicielem pracowników w spółdzielni europejskiej;

8) będącemu członkiem specjalnego zespołu negocjacyjnego, zespołu przedstawicielskiego albo przedstawicielem pracowników w radzie nadzorczej spółki powstałej w wyniku połączenia transgranicznego spółek;

9) będącemu społecznym inspektorem pracy;

10) powołanemu do odbycia czynnej służby wojskowej, służby zastępczej, zasadniczej służby wojskowej albo przeszkolenia wojskowego;

11) będącemu członkiem rady pracowników lub określonym w porozumieniu, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. Nr 79, poz. 550, z 2008 r. Nr 93, poz. 584 oraz z 2009 r. Nr 97, poz. 805), przedstawicielem pracowników uprawnionym do uzyskiwania od pracodawcy informacji i prowadzenia z nim konsultacji.

Uprawnienia pracownika

W zależności od długości zatrudnienia u danego pracodawcy, pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

1) jednomiesięcznego wynagrodzenia – przy zatrudnieniu krótszym niż 2 lata,

2) dwumiesięcznego wynagrodzenia – przy zatrudnieniu od 2 do 8 lat,

3) trzymiesięcznego wynagrodzenia – przy zatrudnieniu ponad 8 lat.

Przy ustalaniu okresu zatrudnienia uwzględnia się zatrudnienie u poprzedniego pracodawcy ale tylko pod warunkiem, że nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika.

Pamiętać trzeba, że w razie ponownego zatrudniania pracowników w tej samej grupie zawodowej pracodawca powinien zatrudnić pracownika, z którym rozwiązał stosunek pracy w ramach grupowego zwolnienia, jeżeli zwolniony pracownik zgłosi zamiar podjęcia zatrudnienia u tego pracodawcy w ciągu roku od dnia rozwiązania z nim stosunku pracy.

Odprawa także w zwolnieniach indywidualnych

Obowiązek wypłaty odprawy znajdzie zastosowanie także jeśli pracodawca zatrudnia co najmniej 20 osób i dokonuje rozwiązania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Jeżeli natomiast pracodawca wypowie warunki pracy i płacy w okolicznościach określonych powyżej, to w związku z obniżeniem wynagrodzenia, pracownikom przysługuje, przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy, dodatek wyrównawczy.

Upadłość lub likwidacja zakładu

W czasie zwolnień pracowniczych na wskutek upadłości bądź likwidacji zakładu, wypowiedzenie może otrzymać każdy pracownik.

Kancelaria Radców Prawnych Kędzierski Cyrek oferuje doradztwo oraz szeroki zakres pomocy prawnej w sprawach pracowniczych, w tym dotyczących zwolnień grupowych. Radcowie prawni z naszej Kancelarii zawsze dążą do zawarcia porozumienia na etapie przedsądowym – w drodze negocjacji. Jednak w razie konieczności, oferujemy także reprezentację przed sądami przez doświadczonych prawników. Nasza Kancelaria mieści się w Rzeszowie przy ul. Hanasiewicza 4, lokal 207. Zapraszamy serdecznie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakie uprawnienia ma pracownik w przypadku zwolnień grupowych.

Wprowadzenie

Z pośród przepisów regulujących prawa pracowników, najważniejszy jest kodeks pracy. W akcie tym uregulowane zostały prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Oprócz kodeksu pracy istnieją ustawy, których przedmiotem również są prawa pracownicze. Jedną z takich ustaw jest ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Kiedy stosuje się ustawę

Przepisy tej ustawy stosuje się w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej:

1) 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia 20 – 100 pracowników,

2) 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia 100 – 300 pracowników,

3) 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników

Wlicza się tu także pracowników, z którymi w ramach grupowego zwolnienia następuje rozwiązanie stosunków pracy z inicjatywy pracodawcy na mocy porozumienia stron, jeżeli dotyczy to co najmniej 5 pracowników.

Konsultacje

Przed przystąpieniem do zwolnień pracodawca zobowiązany jest do przeprowadzenia konsultacji z zakładowymi związkami zawodowymi. Od chwili zawiadomienia związków obowiązuje 20 dniowy termin na zawarcie porozumienia. W przeciwnym razie pracodawca określa zasady postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia w regulaminie podobnie jak w sytuacji, gdy u danego pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe.

Ochrona przed wypowiedzeniem

Wypowiedzenie pracownikom stosunków pracy jest dopuszczalne nawet w czasie urlopu trwającego co najmniej 3 miesiące, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli upłynął już, wynikający z kodeksu pracy, okres uprawniający pracodawcę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

W określonym kodeksowo okresie objęcia szczególną ochroną przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy pracodawca może jedynie wypowiedzieć dotychczasowe warunki pracy i płacy pracownikowi:

1) któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, pracownicy w ciąży, pracownikowi w okresie urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego;

2) będącemu członkiem rady pracowniczej przedsiębiorstwa państwowego;

3) będącemu członkiem zarządu zakładowej organizacji związkowej;

4) będącemu członkiem zakładowej organizacji związkowej, upoważnionemu do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy;

5) będącemu członkiem specjalnego zespołu negocjacyjnego lub europejskiej rady zakładowej;

6) będącemu członkiem specjalnego zespołu negocjacyjnego, organu przedstawicielskiego lub przedstawicielem pracowników w spółce europejskiej;

7) będącemu członkiem specjalnego zespołu negocjacyjnego, organu przedstawicielskiego lub przedstawicielem pracowników w spółdzielni europejskiej;

8) będącemu członkiem specjalnego zespołu negocjacyjnego, zespołu przedstawicielskiego albo przedstawicielem pracowników w radzie nadzorczej spółki powstałej w wyniku połączenia transgranicznego spółek;

9) będącemu społecznym inspektorem pracy;

10) powołanemu do odbycia czynnej służby wojskowej, służby zastępczej, zasadniczej służby wojskowej albo przeszkolenia wojskowego;

11) będącemu członkiem rady pracowników lub określonym w porozumieniu, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. Nr 79, poz. 550, z 2008 r. Nr 93, poz. 584 oraz z 2009 r. Nr 97, poz. 805), przedstawicielem pracowników uprawnionym do uzyskiwania od pracodawcy informacji i prowadzenia z nim konsultacji.

Uprawnienia pracownika

W zależności od długości zatrudnienia u danego pracodawcy, pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

1) jednomiesięcznego wynagrodzenia – przy zatrudnieniu krótszym niż 2 lata,

2) dwumiesięcznego wynagrodzenia – przy zatrudnieniu od 2 do 8 lat,

3) trzymiesięcznego wynagrodzenia – przy zatrudnieniu ponad 8 lat.

Przy ustalaniu okresu zatrudnienia uwzględnia się zatrudnienie u poprzedniego pracodawcy ale tylko pod warunkiem, że nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika.

Pamiętać trzeba, że w razie ponownego zatrudniania pracowników w tej samej grupie zawodowej pracodawca powinien zatrudnić pracownika, z którym rozwiązał stosunek pracy w ramach grupowego zwolnienia, jeżeli zwolniony pracownik zgłosi zamiar podjęcia zatrudnienia u tego pracodawcy w ciągu roku od dnia rozwiązania z nim stosunku pracy.

Odprawa także w zwolnieniach indywidualnych

Obowiązek wypłaty odprawy znajdzie zastosowanie także jeśli pracodawca zatrudnia co najmniej 20 osób i dokonuje rozwiązania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Jeżeli natomiast pracodawca wypowie warunki pracy i płacy w okolicznościach określonych powyżej, to w związku z obniżeniem wynagrodzenia, pracownikom przysługuje, przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy, dodatek wyrównawczy.

Upadłość lub likwidacja zakładu

W czasie zwolnień pracowniczych na wskutek upadłości bądź likwidacji zakładu, wypowiedzenie może otrzymać każdy pracownik.

Kancelaria Radców Prawnych Kędzierski Cyrek oferuje doradztwo oraz szeroki zakres pomocy prawnej w sprawach pracowniczych, w tym dotyczących zwolnień grupowych. Radcowie prawni z naszej Kancelarii zawsze dążą do zawarcia porozumienia na etapie przedsądowym – w drodze negocjacji. Jednak w razie konieczności, oferujemy także reprezentację przed sądami przez doświadczonych prawników. Nasza Kancelaria mieści się w Rzeszowie przy ul. Hanasiewicza 4, lokal 207. Zapraszamy serdecznie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakie uprawnienia ma pracownik w przypadku zwolnień grupowych.

Wprowadzenie

Z pośród przepisów regulujących prawa pracowników, najważniejszy jest kodeks pracy. W akcie tym uregulowane zostały prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Oprócz kodeksu pracy istnieją ustawy, których przedmiotem również są prawa pracownicze. Jedną z takich ustaw jest ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Kiedy stosuje się ustawę

Przepisy tej ustawy stosuje się w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej:

1) 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia 20 – 100 pracowników,

2) 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia 100 – 300 pracowników,

3) 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników

Wlicza się tu także pracowników, z którymi w ramach grupowego zwolnienia następuje rozwiązanie stosunków pracy z inicjatywy pracodawcy na mocy porozumienia stron, jeżeli dotyczy to co najmniej 5 pracowników.

Konsultacje

Przed przystąpieniem do zwolnień pracodawca zobowiązany jest do przeprowadzenia konsultacji z zakładowymi związkami zawodowymi. Od chwili zawiadomienia związków obowiązuje 20 dniowy termin na zawarcie porozumienia. W przeciwnym razie pracodawca określa zasady postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia w regulaminie podobnie jak w sytuacji, gdy u danego pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe.

Ochrona przed wypowiedzeniem

Wypowiedzenie pracownikom stosunków pracy jest dopuszczalne nawet w czasie urlopu trwającego co najmniej 3 miesiące, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli upłynął już, wynikający z kodeksu pracy, okres uprawniający pracodawcę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

W określonym kodeksowo okresie objęcia szczególną ochroną przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy pracodawca może jedynie wypowiedzieć dotychczasowe warunki pracy i płacy pracownikowi:

1) któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, pracownicy w ciąży, pracownikowi w okresie urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego;

2) będącemu członkiem rady pracowniczej przedsiębiorstwa państwowego;

3) będącemu członkiem zarządu zakładowej organizacji związkowej;

4) będącemu członkiem zakładowej organizacji związkowej, upoważnionemu do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy;

5) będącemu członkiem specjalnego zespołu negocjacyjnego lub europejskiej rady zakładowej;

6) będącemu członkiem specjalnego zespołu negocjacyjnego, organu przedstawicielskiego lub przedstawicielem pracowników w spółce europejskiej;

7) będącemu członkiem specjalnego zespołu negocjacyjnego, organu przedstawicielskiego lub przedstawicielem pracowników w spółdzielni europejskiej;

8) będącemu członkiem specjalnego zespołu negocjacyjnego, zespołu przedstawicielskiego albo przedstawicielem pracowników w radzie nadzorczej spółki powstałej w wyniku połączenia transgranicznego spółek;

9) będącemu społecznym inspektorem pracy;

10) powołanemu do odbycia czynnej służby wojskowej, służby zastępczej, zasadniczej służby wojskowej albo przeszkolenia wojskowego;

11) będącemu członkiem rady pracowników lub określonym w porozumieniu, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. Nr 79, poz. 550, z 2008 r. Nr 93, poz. 584 oraz z 2009 r. Nr 97, poz. 805), przedstawicielem pracowników uprawnionym do uzyskiwania od pracodawcy informacji i prowadzenia z nim konsultacji.

Uprawnienia pracownika

W zależności od długości zatrudnienia u danego pracodawcy, pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

1) jednomiesięcznego wynagrodzenia – przy zatrudnieniu krótszym niż 2 lata,

2) dwumiesięcznego wynagrodzenia – przy zatrudnieniu od 2 do 8 lat,

3) trzymiesięcznego wynagrodzenia – przy zatrudnieniu ponad 8 lat.

Przy ustalaniu okresu zatrudnienia uwzględnia się zatrudnienie u poprzedniego pracodawcy ale tylko pod warunkiem, że nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika.

Pamiętać trzeba, że w razie ponownego zatrudniania pracowników w tej samej grupie zawodowej pracodawca powinien zatrudnić pracownika, z którym rozwiązał stosunek pracy w ramach grupowego zwolnienia, jeżeli zwolniony pracownik zgłosi zamiar podjęcia zatrudnienia u tego pracodawcy w ciągu roku od dnia rozwiązania z nim stosunku pracy.

Odprawa także w zwolnieniach indywidualnych

Obowiązek wypłaty odprawy znajdzie zastosowanie także jeśli pracodawca zatrudnia co najmniej 20 osób i dokonuje rozwiązania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Jeżeli natomiast pracodawca wypowie warunki pracy i płacy w okolicznościach określonych powyżej, to w związku z obniżeniem wynagrodzenia, pracownikom przysługuje, przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy, dodatek wyrównawczy.

Upadłość lub likwidacja zakładu

W czasie zwolnień pracowniczych na wskutek upadłości bądź likwidacji zakładu, wypowiedzenie może otrzymać każdy pracownik.

Kancelaria Radców Prawnych Kędzierski Cyrek oferuje doradztwo oraz szeroki zakres pomocy prawnej w sprawach pracowniczych, w tym dotyczących zwolnień grupowych. Radcowie prawni z naszej Kancelarii zawsze dążą do zawarcia porozumienia na etapie przedsądowym – w drodze negocjacji. Jednak w razie konieczności, oferujemy także reprezentację przed sądami przez doświadczonych prawników. Nasza Kancelaria mieści się w Rzeszowie przy ul. Hanasiewicza 4, lokal 207. Zapraszamy serdecznie.