Uprawnienia pracownika w przypadku zwolnień grupowych.

Wprowadzenie Z pośród przepisów regulujących prawa pracowników, najważniejszy jest kodeks pracy. W akcie tym uregulowane zostały prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Oprócz kodeksu pracy istnieją ustawy, których przedmiotem również są prawa pracownicze. Jedną z takich ustaw jest ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Kiedy stosuje się ustawę […]

Wyrok TK w sprawie zbyt wysokich składek naliczanych przez ZUS

W związku z nowym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego firmy, które delegują pracowników poza granice kraju, a które zostały zobowiązane do dopłacania składek ZUS, mogą domagać się wznowienia swoich spraw. Mogą także żądać zwrotu nadpłaconych składek. Wyrok dotyczy rozporządzenia ministra pracy z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne […]