Przed właścicielami nieruchomości oferującymi najem swoich lokali oraz przed osobami szukającymi mieszkania do wynajęcia najgorętszy okres. Co zrobić aby jak najlepiej zabezpieczyć swoje prawa?

Od 17 grudnia 2009 r. wprowadzony został przez ustawodawcę szczególny rodzaj najmu – tzw. najem okazjonalny. W ten sposób określa się najem lokalu służącego do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.
Zawierając zwykłą umowę najmu właściciel nieruchomości narażony jest na wiele trudności. Jednym z nich jest niebezpieczeństwo niemożliwości usunięcia nieuczciwego lokatora z wynajmowanego lokalu ze względu na okres ochronny, w którym nie można dokonywać eksmisji lokatorów. Nieskuteczne są również wyroki eksmisyjne z uwagi na brak zapewnionego lokalu socjalnego.
Rozwiązaniem dla właścicieli chcących wynajmować swoje lokale zgodnie z prawem, ale również z zapewnieniem skutecznej ochrony swojego prawa własności jest właśnie najem okazjonalny.
Aby zawrzeć umowę najmu okazjonalnego należy dołączyć do umowy:
• Oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym poddaje się on egzekucji i zobowiązuje się do opróżnienia i wydania lokalu użytkowego na podstawie umowy najmu w terminie wskazanym w żądaniu opuszczenia lokalu.
• Wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł on zamieszkać w przypadku egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu.
• Oświadczenie właściciela lokalu lub posiadającej tytuł prawny do lokalu, w którym miałby zamieszkać eksmitowany, o wyrażeniu zgody na jego zamieszkanie.

W/w dokumenty zapewniają skuteczniejszą ochronę prawa własności właściciela nieruchomości. Dzięki nim, łatwiejsze staje się rozwiązanie umowy najmu z nieuczciwym bądź uciążliwym lokatorem.
Dla uczciwych lokatorów umowa najmu okazjonalnego również ma swoje korzyści. Właściciel od wynajmującego może pobierać wyłącznie opłaty określone w umowie, które mogą być podwyższane tylko na zasadach określonych w umowie.
Umowa najmu okazjonalnego, jak również konieczne dla jej ważności załączniki winny być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez lokatora dodatkowo powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego.
Nasza Kancelaria proponuje przygotowanie umowy najmu okazjonalnego oraz kompletu niezbędnych dla jej ważności dokumentów.

Zapraszamy do kontaktu.