Umowa o roboty budowlane, zgodnie z treścią kodeksu cywilnego, powinna być zawarta w formie pisemnej. Strony często nie zawierają pisemnej umowy, co nie powoduje jej nieważności. Inna forma umowy, np. ustna lub przez faktyczne podjęcie czynności, jest akceptowalna jednak w przypadku zaistnienia sporu może to przysporzyć wielu trudności.
Jeśli obie strony są przedsiębiorcami i umowa realizowana była w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nie ma żadnych ograniczeń dowodowych. Jako dowód zawarcia umowy oraz treści jej poszczególnych zapisów można przedstawić przed sądem np. wzajemnie wymieniane pisma lub maile, można przesłuchać świadków np. pracowników, sąsiadów. Ostatecznie można wnosić o przesłuchanie przed sądem stron. Udowodnienie w jakikolwiek sposób wykonywania faktycznych czynności nie powinno być trudne i będzie w zupełności wystarczające w sytuacji braku umowy pisemnej.
Dużo trudniejszą sytuację dowodową będzie miał przedsiębiorca realizujący umowę dla inwestora będącego osobą fizyczną nie prowadzącą działalności lub budującą na potrzeby niezwiązane z działalnością gospodarczą, a zatem konsumentem. W takim przypadku przeprowadzenie dowodów na zawarcie umowy o roboty budowlane bez zachowania formy pisemnej może się odbyć tylko na żądanie inwestora. Ewentualnie możliwe jest uprawdopodobnienie zawarcia umowy op roboty budowlane za pomocą dowodów pisemnych. Jeżeli się to uda, możliwe będzie powołanie innych dowodów na okoliczność istnienia umowy oraz jej treści.
Ciężar dowodowy obciąża oczywiście stronę, która zamierza przed sądem wykazać swoją rację, w tym istnienie umowy i jej treść. Sytuacja prywatnego inwestora będzie zatem dużo korzystniejsza w przypadku braku pisemnej umowy i to przedsiębiorca powinien zmierzać do jej zawarcia w przewidzianej prawem formie.

Przedsiębiorcy realizują umowę o roboty budowlane często przy pomocy podwykonawców. Taka umowa musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oznacza to, że co do zasady w przypadku braku pisemnej formy umowa taka traktowana jest przez sąd jakby nie istniała. Zawarcie umowy pisemnej z podwykonawcą powoduje powstanie solidarnej odpowiedzialności inwestora za zobowiązania względem podwykonawcy. Zatem w przypadku niewypłacalności wykonawcy, podwykonawca może żądać zapłaty także od inwestora. Jest to więc rozwiązanie korzystne dla podwykonawcy o ile o umowie tej został powiadomiony inwestor.
Sytuacja podwykonawcy, któremu nie zapłacił wykonawca, w przypadku braku pisemnej umowy o podwykonawstwo nie jest beznadziejna. Można wówczas zastosować inne przepisy np. o bezpodstawnym wzbogaceniu.

Zatem umowa z inwestorem powinna być zawarta na piśmie ale brak formy wiąże się tylko z trudnościami dowodowymi (za wyjątkiem umów wynikających z prawa zamówień publicznych art.139 ustanawiające dla umów rygor nieważności – o czym innym razem). Umowa z podwykonawcą musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.